صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

 تومان

عنوان خدمات پرداختی

340،000

ثبت نام و ارسال مقاله اول حضوری  

120،000

ثبت نام و ارسال مقاله اول غیر حضوری ( این آیتم الزامی میباشد)

70،000

هر مقاله اضافه شده ( هر کدام )

40،000

کارگاه های مجازی

80،000

گواهی های بین المللی ( هر کدام )

50،000

گواهی اضافی برای سایر نویسندگان( هر نفر )

100،000

پکیج ویژه شامل دو گواهی بین المللی شرکت در کنفرانس می باشد

( DNW اتریش - ICSD مرکز بین المللی علوم جهان اسلام )